Chứng chỉ Quản trị Du lịch Khách sạn- Nhà hàng

Lợi thế của chương trình này là học viên được đào tạo theo quan điểm ‘Đào tạo theo nhu cầu kinh tế xã hội’, nghĩa là học viên tốt nghiệp có khả năng làm việc ngay cho các khách sạn nhà hàng đang mọc lê hàng hoạt trên khắp đất nước Việt Nam và thế giới.